Езикови преводи от английски на немски език (и обратно)

Езикови преводи от английски на немски език (и обратно)

Особености при превода от и на немски език

Немският език се явява официален език на Германия и Австрия, като освен това е един от четирите официални езика на Швейцария. Във всяка от тези държави и дори в пределите на самата Германия немският език е подлаган на местни влияния, говори и диалекти.

​Голяма част от преводите от и на немски език са свързани с електротехническо оборудване, машиностроене и енергетика. Това са технически преводи от английски на немски език на инструкции, технологични документи, текстове от областта на телекомуникационните услуги. На немски език много често се превеждат юридически (договори, споразумения) и маркетингови (презентации, ценови листи, каталози) текстове.

За да бъде максимално адаптиран преводът от английски на немски език за целевата английска, американска и немскоезична аудитория, в компанията ни работят професионални преводачи, които владеят перфектно както английски, така и немски език. Сътрудниците в нашата компания се справят еднакво добре с преводите от английски на немски език и обратно.

Преводаческата ни агенция е специализирана главно в областта на лингвистичните услуги с бизнес насоченост. В компанията ни са заети специалисти, които практически отговарят на всеки един профил в сферата на професионалния превод – преводачи с лингвистическо, техническо, медицинско, юридическо образование. По правило, лингвистът изпълнява основната услуга на превода, а след него редактор изчита и нанася корекции върху вече готовия текст.

Съществува ясна класификация на преводаческите услуги на пазара на професионалните преводи. Нашата компания работи в сферата на преводите много години и достигна статуса на лингвистична многопрофилна агенция, предлагаща пълен спектър от преводачески услуги.

Преводите от английски на немски език на техническа документация са сред най-търсените услуги на нашата компания. Преводът на техническа документация се състои от стотици спецификации, описания, инструкции, чертежи, сертификати – това е доста сложен процес.

За да оформите вашата поръчка, можете да се свържете с нас по телефон (+359 898 62 30 62) или електронна поща (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.). В най-кратки срокове ще получите информация относно цената и срока на изпълнение, калкулирани спрямо сложността на поставената задача.

Етапи в извършването на писмен превод

Писменият превод от английски на немски език се изпълнява в няколко етапа. Преди началото на работата по писмения превод редакторът трябва да се запознае с текста. Можете да изпратите материалите по електронната поща или лично да ги донесете в офиса ни.

Редакторът се запознава с текста, а мениджърът прави разчет на стойността на превода и ви отправя търговско предложение, което се базира на:

 • обема на писмения превод в стандартни страници. За стандартна страница се счита тази, която събира текст с обем от 1800 знака (символи с интервали); 
 • сферата, за която се изпълнява писменият превод; 
 • броят на преводачите, които ще са ангажирани с работа по материалите; 
 • срокът за изпълнение на поръчката в работни дни.

Писменият превод представлява процес, който се подчинява на определен алгоритъм. Всеки текст, който е предназначен за писмен превод, преминава през няколко етапа преди клиентът да го получи в завършен вид.

Първото, което е необходимо да се разбере при изпълнението на писмения превод – това е смисълът на текста. За тази цел преводачът прочита оригинала като съблюдава смисловите паузи и фразовите ударения, изяснява логическите и граматическите връзки в текста. При първоначалното изчитане на оригиналния материал професионалният преводач има за задача да определи точната тематика на текста, за да намери справочници, речници и специална литература, съответстващи на темата. Тези помагала ще служат на преводача при подбора му на еквиваленти на сложните термини. Главната цел в този етап от писмения превод е постигане на максимална точност в изложението на материала.

Писменият превод на текст, който се отнася към техническа или научна тематика изисква по-задълбочен подход, тъй като се изключва възможността за произволно тълкуване на текста. Термините представляват трудности при разбирането на текста и усложняват работата на преводача. Ако в оригиналния текст преводачът попадне на специален термин, чиито еквивалент отсъства в научно-техническите речници, той е длъжен да направи неговия превод като се консултира с отраслови справочници. Самият преводач може да се възползва от възможността да привлече специалист по тематиката на оригинала, за да му помогне в уточняването на специалната терминология.

Следващият етап от изпълнение на задача е съставянето на т. нар. "груб превод". След като той е готов, преводачът започва да проверява съответствието на всяка фраза в превода с тази в оригиналния текст. След извършената проверка следва литературното редактиране на писмения превод от английски на немски език. Този етап включва сравняване на превода с оригинала, проверка на адекватността на преведения текст, проверка на използваната терминология, употреба на транскрипции и транслитерации, разшифроване на абревиатури, проверка на орфография и пунктуация.

Главни критерии за оценяване на професионално направения писмен превод са точност, яснота и литературност на текста, както и съответствието на извършения превод на нормите на литературния език.

Стандарти и критерии на професионалния превод

Преводът е творчески процес, независимо от това на какъв език се прави и каква е тематиката му. Под понятието "професионален превод" се разбират преводачески услуги на юридическа, техническа, медицинска и всяка друга тяснопрофилна документация. Професионалният превод включва не само определена тематична област, за която е предназначен текстът, но и спазването на стандартите и критериите на литературния превод.

Както всеки професионален изпълнител, преводачът и агенцията, в която работи той отговарят за своята работа и подписват договор с клиента си при приемане на поръчката. По този начин се гарантира, че преводаческата компания ще е насреща, ако се наложи доработка или промяна на превода, или консултация със специалист.

За изпълнението на професионален превод от английски на немски език опитният преводач трябва да притежава следните качества:

ерудираност и задълбочени познания в зададената тематична област;

лингвистично образование и знания за езика, на който е написан оригиналният текст и езика, на който се осъществява професионаният превод;

наличие на опит в зададената професионана област – в нашата агенция е закон общият стаж на преводач, който може да бъде наречен професионалист в дадена област да е не по-малък от 4 години.

За разлика от преводача агенцията, която осигурява професионалните преводи трябва да притежава някои допълнителни качества:

 1. преводаческата компания трябва да осигурява изпълнението на поставената задача за по-малко време отколкото един преводач. Качеството на професионалния превод при кратки срокове не трябва да спада. В процеса на превода участват професионални редактори, които изчитат преведения текст и го сверяват с оригинала;
 2. агенцията трябва да бъде в състояние да окаже на клиента пълен спектър от лингвистични и съпътстващи професионални услуги, като например: оформление на превода, редактиране, копирайтинг на текста, адаптация на текста за определени цели, помощ в локализирането на сайтове и т.н.;
 3. бизнесът на преводаческата агенция трябва да се основава на регулярни отношения с клиентите, а не на единични поръчки за преводи. Това, разбира се, е правило, което важи за всеки бизнес;
 4. професионалната преводаческа агенция използва в работата си тематични речници. Това позволява да се запази еднаквостта на терминологията не само в рамките на една поръчка, но във всички преведени материали за даден клиент;
 5. компанията ни предоставя на клиентите си юридически гаранции за качеството на превода. Това става под формата на подписан договор за превод, в който са съгласувани всички ключови точки: срок, изисквания към стилистиката, запазване на терминологията и др.


Оформление на превода

Основна част от дейността на нашата компания представляват писмените преводи. Оформлението на преведените текстове, каталози и презентации, както и други документи, се разглежда в качеството на приложение към основната услуга на професионалния превод.

Оформлението на превода от английски на немски език представлява оформяне на преведения текст на базата на изходния документ. С оформлението на професионалните преводи се занимават специалисти от агенцията ни, които владеят начини и средства за графично подреждане на текста в съответствие с изискванията и стандартите на издателите.

Под оформяне на превода се разбира:

 1. създаване на структурата на документа;
 2. създаване на таблици, колонки и текстови блокове в документа;
 3. вмъкване на илюстрации, схеми, чертежи, графически елементи с текстови надписи;
 4. обработка на рисунки и чертежи от JPG и PDF формати;
 5. професионално оформление на документи в QuarkExpress и Adobe Illustrator.
 6. Текстовите документи в завършен вид се експортират в Word или PDF формати, презентациите се предават в Power Point, а чертежите – в AutoCAD.

Редактиране на готови текстове

Ако разполагате с готов превод, в който обаче се срещат стилови, смислови, граматически и правописни грешки, необходимо е тексът да бъде коригиран. Дадената услуга се нарича редактиране на готов превод от английски на немски език и се изпълнява от редактор-лингвист, който професионално владее и двата езика. Коригирането на текста може да бъде извършено само по вече готовия писмен превод, но ако разполагате с оригиналния материал това допълнително ще облекчи работата на преводача и съответно ще съкрати сроковете по изпълнение на задачата.

Услугата "редактиране на текст" е разпространена при превод на текстове с повишена сложност, т.е. по тематика, която изисква от преводача не само владеене на чуждите езици, но и определена компетентност в дадена сфера. Става въпрос за строго профилирани дейности: металургия, различни области на машиностроенето, медицина, геология, точни науки и др. Обикновенно в работата по този вид спецализирани текстове са ангажирани двама преводачи.

Превод на интернет сайтове от английски на немски език (и обратно)

В съвременните условия на глобализация все повече компании се стремят да направят своите уеб сайтове многоезични. Преводът на сайта е един от най-ефективните методи за привличане на чуждестранни партньори и клиенти. От професионалния превод на сайта на една компания до голяма степен може да зависи развитието на нейния потенциал и правилното й позициониране на световния пазар.

Преводът на уеб сайт се извършва в няколко етапа:

 1. експорт на съдържанието на сайта – съдържанието на всички интернет страници се копира на текстови Word файлове;
 2. превод на съдържанието на сайта – преводът на страниците се осъществява спрямо съответната тематика на уеб сайта;
 3. превод на елементите на сайта – бутони, меню, падащи списъци, графични банери, елементи на дизайна, фон, скриптове, алерти. Всички елементи на уеб сайта се характеризират с кратко, но особено важно смислово съдържание. Основната сложност при превода от английски на немски език и обратно на елементите на интернет сайта се заключава в избора на най-подходящите термини. Важно е преводът да бъде изпълнен максимално точно, за да се облекчи работата с търсачката в сайта;
 4. превод на рекламните текстове в сайта – става въпрос за информационни текстове, статии, банери, акции, новини, въобще всякакви видове текстове и материали с рекламна насоченост.

Изключително важен момент от превода на уеб сайт от английски на немски език е неговата бъдеща поддръжка в актуален вид. Информационното запълване на страниците на сайта ще изисква постоянно обновяване на материалите. Нашата компания предлага комплексно преводаческо обслужване и поддръжка на интернет сайт от английски на немски език и обратно срещу съответен абонамент на услугата. Поддръжка на сайта означава превод и публикаване на новини и статии на съответния чужд език, създаване на нови страници в сайта, коригиране и редактиране на текстове в съществуващите страници в онлайн режим.


Транскрипция

Услугите на нашата преводаческа агенция не се ограничават само до преводите на текстове. Предлагаме услугата транскрипция или разкодиране (транскрибиране) на данни. Транскрипцията представлява технология и способ за предаване на смисъла от източник, който не е представен в печатен вид. Преди всичко това представлява разновидност на устния превод на писмен текст. Оригиналът може да бъде аудио или видеозапис, файл или съобщение. Информацията, която се транскрибира може да се извлече от филм, DVD диск, MP3 файл или рекламен клип в AVI формат. Специалистите ни могат да преведат данните от английски на немски език и обратно и да прехвърлят всичко на хартия. Клиентът може да ни донесе изходния материал на CD, wav, mp3, mpg, avi и агенцията ни ще го транскрибира в текстов документ.

При транскрипцията се различават два вида преводи: пълен превод, който предава смислово съдържанието на оригинала без пропуски и съкращения, и съкратен превод, изразяващ основното смислово съдържание на текста.

Дигитализация, набор, разчитане и превод на ръкописен текст

Нашата компания предлага услуги за ръчен набор на ръкописен текст от английски на немски език. Специалистите ни могат да преведат текст от графически или друг нередактируем и нетекстови формат на документи в редактируем.

Към нередактируемите формати се отнасят печатните документи на хартиен носител, PDF файловете, защитени с парола, факсовете, чековете и текстовете в графически файлове (TIF, JPG, GIF).

При процеса на разчитане на документа от английски на немски език предварително се изисква да бъде получен набор от графични файлове, съдържащи текста на документа. Материалите в печатен вид се сканират. Документите, които са в PDF файл с парола се разпечатват и сканират.

Сканираният документ се зарежда в система за автоматично разпознаване на текста. Процесът на разчитане на текста се контролира от редактор, който нанася поправки в настройките на системата за разпознаване и поправя неправилно разчетените думи и символи. На изходната точка се получава документ в Word формат, който може да бъде стилистично редактиран и обработен за създаване на нов PDF документ.

Благодарим ви, че стигнахте дотук.

За поръчка на превод можете да се 

свържете с нас на 0898 623 062 или на 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Оценете статията:
0
Да бъдеш майстор в писането на есета на английски ...
Що за услуга е копирайтингът?

Related Posts

 

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0
 • No comments found