Sting - Stolen Car (+ авторски превод)

Аз съм авторът на настоящия превод. Забранявам комерсиалното му ползване без уреждане на авторските права.

Late at night in summer heat. Expensive car, empty street / Късно вечерта, лятна жега. Скъп автомобил, пуста улица.
There's a wire in my jacket. This is my trade / Има жица в якето ми, това е моята размяна.
It only takes a moment, don't be afraid / Ще отнеме само момент, не се бой.
I can hotwire an ignition like some kind of star / Мога да загрея жицата така, че да се възпламени, точно като някаква звезда.
I'm just a poor boy in a rich man's car / Аз съм просто бедно момче в колата на богат мъж.
So I whisper to the engine, flick on the lights / Така че шептя на двигателя, пускам светлините
And we drive into the night / и потегляме в нощта.

Oh the smell of the leather always excited my imagination / Ох, миризмата на кожа винаги възбужда моето въображение
And I picture myself in this different situation / И си се представям в различна ситуация
I'm a company director, two kids and a wife / Аз съм директор на компания, имам две деца и жена
I get the feeling that there's more to this one's life / Имам чувството, че има нещо повече в този живот
There's some kind of complication, he tells her he's alone / Има някакво усложнение, той ѝ казва, че се чувства самотен
Spends the night with his lover, there's a trace of her cologne / Прекарва нощта с любовницата си...
And the words of his mistress, as she whispers them so near / И думите на неговата господарка, докато тя ги нашепва толкова близо
Start ringing in my ear / Започват да звънят в ухото ми.

Please take me dancing tonight I've been all on my own / Моля те, заведи ме на танци тази вечер, аз съм сам
You promised one day we could, it's what you said on the phone / Обеща ми, че един ден бихме могли, това ми каза по телефона
I'm just a prisoner of love always hid from the light / Аз съм просто затворник на любовта, винаги скрита от светлината
Take me dancing, please take me dancing tonight / Заведи ме на танци, моля те заведи ме на танци тази вечер.

I imagine his wife, she don't look nothing like a fool / Представям си жена му, тя не изглежда като глупачка
She picks the kids up from some private school / Тя взима децата от някакво частно училище
She remembers what he told her, he was late and worked alone / Тя помни какво ѝ каза той, че закъснява, защото работи до късно сам
But there's more than a suspicion in this lingering cologne / Но има повече от подозрение
And the kid's just won't be quiet and she runs a traffic light / И децата няма просто да пазят тишина, и тя ще избяга в светлината на трафика
And she drives into the night / И тя кара към светлината

Please take me dancing tonight I've been all on my own / Моля те, заведи ме на танци тази вечер, аз съм сам
You promised one day we could, it's what you said on the phone / Обеща ми, че един ден бихме могли, това ми каза по телефона
I'm just a prisoner of love always hid from the light / Аз съм просто затворник на любовта, винаги скрита от светлината
Take me dancing, please take me dancing tonight / Заведи ме на танци, моля те заведи ме на танци тази вечер.

So here I am in a stolen car at a traffic light / Така че ето ме тук, в открадната кола в светлините на трафика
They go from red to green and so I just drive into the night / Те се сменят от червено към залено, така че аз просто карам към светлината

Please take me dancing tonight I've been all on my own / Моля те, заведи ме на танци тази вечер, аз съм сам
You promised one day we could, it's what you said on the phone / Обеща ми, че един ден бихме могли, това ми каза по телефона
I'm just a prisoner of love always hid from the light / Аз съм просто затворник на любовта, винаги скрита от светлината
Take me dancing, please take me dancing tonight / Заведи ме на танци, моля те заведи ме на танци тази вечер.

Оценете статията:
0
Декорацията на вашия дом – стратегии за превръщане...
Купете кухненските уреди, от които наистина имате ...
 

Overall Rating (10)

4 out of 5 stars

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

Load Previous Comments